ВиК

Стийл Трейд България ЕООД предлага услуги в сферата на ВиК.

•Изграждане и ремонт по водопроводната мрежа. Дейността включва аварийни ремонти и реконструкции на действащи ВиК съоръжения, улични проводи, пречиствателни станции, резервоари и хидрофори. Изпълнение, реконструкции и ремонти на канализационни колектори и довеждащи водопроводи.

•Изграждане и реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи, рехабилитация и изграждане на помпени, хлораторни и пречиствателни станции (за питейни и за отпадъчни води), резервоари и депа за отпадъци.